Felsefemiz

Şirketimizin genel prensip ve değerlerini kendisinde gösteren, onun kimliğini ortaya çıkaran, yüksek insani değerlere dayanan felsefesi vardır. Bu felsefe gerçek anlamını, şirketin değişik yönlerdeki fonksiyonları ile ilgili çalışmalarda bulur. Felsefemiz, şirketimizin farklı çalışmalarını yönlendirir. Felsefemizin diğer anlamı, şirketimizin kuruluş ve çalışmalarında  sorumluluğu üstlenmesinde gösterir ve  dünya görüşünü belirler. Felsefemiz Şirketimizin insan faktörüne, kaliteye, sağlığa, çevreye, teknolojiye, ahlaka, müşteriye, adalete bağlılığı ve yaklaşımı yansıtır.

Şirket Felsefesi: Gördüğümüz işlerin ve çalışmalarımızın Allah rızasına uygun olmasıdır.

En temel amacımız insanlığa hizmettir
En temel hedefimiz insanların mutluluğudur
En temel prensibimiz adalet ve doğruluktur
En temel dikkat noktamız müşterilerimizdir
En önemli değerimiz çalışma arkadaşlarımızdır
En zorunlu  hedefimiz genel kalitedir
En güzel reklamımız bize yönelen güvendir.
Şirket Felsefemiz 19 Prensipten İbarettir:

 1. Adet ve geleneklere bağlılık prensibi – Bu prensip doğunun insani değer ve ahlaki düşüncesi ile batı teknolojisinin, eski geleneklerimizin yeni teknolojilerle birleştirilmesine dayanır.
 2. Çalışma prensibi–  Şirketimiz alkollü içki, sigara ve silah gibi insanlara zarar veren  ürünleri ithal ve ihraç etmez. İnsanların sağlığına dikkat eder. Üretimde insan sağlığına zararlı olan hiç bir maddeden yararlanılmaz. Şirketimiz dünyanın ekolojik sistemine saygı ile yaklaşan, yararlı ürünler üreterek, insanların yararına sunmayı amaç edinmiştir. En çağdaş teknolojileri dikkate alarak insan sağlığını ön plana çıkararak insanlara hizmet eder.
 3. Kalite prensibi– Kalite prensibimiz gelişme ve ilerleme, müşterilerimizle sorumluluk temelinde ilişki kurulur. Kalite alanında amacımız: Şirketimizin pazardakı liderlik konumunu koruyacak ve güçlendirecek, uluslararasu pazarda aktif faaliyet göstermesine imkan sağlayacak şekilde, uluslararası standartlar çerçevesinde ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini artırmaktır.
 4. Adalet ve doğruluk prensibi– Biz her zaman doğruluk ve adalet taraftarıyız. Biz sadece gerçekleştirebileceğimiz işe garanti veririz. Biz üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getiririz. İnanıyoruz ki, adalet önce insanın içinde olmalı ve daha sonra ise etrafa yansıtılmalıdır. Bundan dolayı biz önce adaleti kendi içimizde tesis etmeye çalışırız. Biz kendimize reva görmediğimizi, başkalarına da reva görmeyiz.
 5. Eşitlik prensibi – Şirketimizin bütün üyeleri dinine, ırkına, milliyetine ve sosyal statüsüne bakmadan eşit haklara sahiptirler. Bölümün her üyesi diğer üyelerin desteğine ve saygısına güven besler. Biz her zaman tecrübelerimizi kendi aramızda paylaşabiliriz. Biz her zaman müşterilerimizin ve işçilerimizin görüşlerini, şikayetlerini dikkate alırız. Ancak her zaman doğruluk, alçakgönüllülük ve bilimin verdiği değere sahip olan insanlara öncelik verilir.
 6. Karşılıklı saygı prensibi– Karşılıklı saygı şirket çalışanlarının kendi aralarında ve müşterilerimizle olan ilişkilerinin temelindedir. Biz birbirimizin prensip ve düşüncelerine saygı ile yaklaşırız. Bizim için başkasının görüşü, kendi görüşümüz kader dikkate layıktır. Biz uzmanlaşma arayışına açığız.
 7. Topluma yarar sağlama prensibi– Şirketimiz faaliyyetlerinde toplumun yararını temel alır. Ürün, hizmet ve teknolojilerimizi geliştirip, müşterilerimizin isteklerini her zaman karşılamaya çalışırız.
 8. Ahlak prensibi – Toplumla şirketimizin ilişkileri insani ve halaki prensiplere dayanır. Biz her yaştan ve kuşaktan olan insanlara saygı ile yanaşırız, büyük küçük perdesi çerçevesinde hereket ederiz.
 9. Çevreye saygı prensibi– Biz çevreye dikkat gösteririz, üretimde ve bütün faaliyyetlerimizde çevrenin korunmasına dikkat gösteririz. Gelecek nesillere temiz çevre bırakmak hedefimizdir.
 10. Hayırseverlik prensibi– Şirketimiz toplumun geleceği olan çocukların eğitim görmesine ve normal hayat tarzlarına yardım amacı ile faaliyet gösterir. Kimsesiz insanlara yardım etmek, terkedilmiş yavrulara ana, baba ilgi  ve dikkatini göstermek bizim hayat prensibimizdir.
 11. Kanunilik prensibi– Çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz ülkenin kanunlarına saygı ile yaklaşırız ve kanun çerçevesinde faaliyet gösteririz.
 12. Şirketleşme prensibi– Şirketimiz çok taraflı, kompleks şekildedir. İç denge ve bütünlüğünü kaybetmeden, dünyadaki değişiklikler paralelinde, ferdin değerini bilerek, ancak sistemli mekanizmalarla idare edilir.
 13. Kalıplanma prinsipi - Şirketimizin başarılarının uzun ömürlü olması için, temelinin sağlam olması esastır. Daima değişmek ve gelişmek etmek dikkate alınarak teşkilat içinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilir. Her yıl gerçekleştirilen faaliyyetler gözden geçirilir, yeni hedefler belirlenir ve gerekli sistemler kurulur.
 14. Sorumluluk prensibi – Alıcı ve ürettiğimiz ürünlerin güvenilir olması bakımından sorumluluğumuzun ne olduğunu bilerek hareket ederiz. Bu bizim müşterilerimizle olan ilişkilerimizin  sonuçlarına karşı sorumluluk üretilen ürün ve hizmetlerin müşterilerin isteklerine uygun olması konusundadır. Kendimize karşı sorumluluğumuz şerefli çalışma çizgimizle bu güne kadar kazandığımız güvenin korunmasındaki sorumluluğumuzdur.
 15. Doğru rakip prensibi– Rakiplerle sadece kanuni ve ticari metodlar çerçevesinde yarışırız. Onlara karşı iftira ve yalanlardan uzak olarak şeref ve ahlak çerçevesinde çalışırız. Rekabet ortamını mükemmellik yarışı olarak görürüz ve her zaman bu yarışa hazır olmayı dikkate alırız.
 16. Güvene layık olma prensibi– Mükemmel şöhret ve güven kazanmanın teminatı, sorumluluğun tam olarak yerine getirilmesidir. Bize inanan, güven besleyen kuruluş ve insanları dikkate alırız, onların güvenini kazandığımız gibi onu her zaman korumaya çalışırız. Biz karşılıklı güvene özel önem veririz.
 17. Ekip ruhu prensibi– Gerçekleştirilen faaliyetleri bir ferdin faaliyeti olarak görmez bütün ekibin işi olarak anlarız. Kurumumuz ekibe büyük değer veriri ve ekip ruhunu canlı tutmaya özel önem verir. Ekip içerisinde kendisini mükemmelleştirme, empati (bireyin kendisini başkasının yerine koyarak, olaylara onun açısından bakması ve hissetmesidir) yönetimi unsurlarını sağlar. “Ben” den uzak “Biz” felsefesine sadık kalırız ve her başarıya bir aile olarak ulaşacağımıza inanırız.
 18. Teknoloji “know how” prensibi – Kurumumuz yeni teknolojilere özel önem verir, bu alanda uluslararası standartlara uygun olarak meydana gelen bütün yenilikleri izler. Yeni teknolojilere yatırım yapmak en önemli yatırım tercihlerimizdendir. “Know – How” özelliğine sahip olan bu alanda kendisini geliştiren ve yenilikleri Kurumda uygulayan insanlar bizim geleceğimizidir.
 19. Mükemmellik prensibi– Çalışmalarımızla ilgili her konuda mükemmellik arayışındayız. Kurumumuz üretilen mal ve hizmet kalitesinin gelişmesine, mükemmelleşmesine yönelmiştir. Mükemmellik zirvesine götüren yolun güçlüklerine hazırız.
az | en | ru | tr